Tekniikan suomi -opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttaneille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Kurssi harjoittaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja. Opintojaksolla tutustutaan tekniikan alan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kerrataan keskitason kielioppia.


Tärkeää kurssilla:

- kirjoittamis- ja raportointitaidot

- tekstinymmärrystaidot

- oman alan ammattilehdet

- tekniikan alan kielenkäyttötilanteet ja sanasto

- työelämän kieli

- keskitason (YKI 4) kielioppi

Osaamistavoitteet / opiskelija osaa:

- viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa.

- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.

- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.

- kommunikoida oman alan toimijoiden, myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.